Bedrijfspand Mijlweg 61 Dordrecht
Bedrijfspand Mijlweg 61 Dordrecht
Bedrijfspand Mijlweg 61 Dordrecht

Showroom met ingebouwde kantoorruimte en bedrijfsruimte beschikbaar voor verhuur. Gelegen op een zichtlocatie langs de rijksweg A16 en tussen de auto- en meubelboulevard te Dordrecht.

Het complex beschikt over ca. 2.790 m² showroom, verdeeld over de begane grond en de eerste verdieping met ca. 1.380 m² werkplaats-/ bedrijfsruimte. De bedrijfsruimte beschikt over een nuttige vrije hoogte variërend tussen 5,20 m en 5,60 m. Het complex beschikt over eigen parkeerplaatsen. Daarbij is het mogelijk extra kantoorruimte te huren, gesitueerd in het kantoorgebouw dat zich op de tweede tot en met de vijfde verdieping van het complex bevindt.

De bereikbaar met de auto is goed vanwege de ligging nabij de afrit van de A16, die binnen enkele minuten te bereiken is. Daarnaast is de verbindingsweg N3 binnen enkele minuten bereikbaar, die de verbinding biedt tussen de A15 en de A16. Ook met het openbaar vervoer is de locatie goed bereikbaar, de bushalte ligt op loopafstand van de locatie.

Parkeren
Het gebouw beschikt over totaal 122 plaatsen, hiervan zijn 62 stuks gelegen op straatniveau en 60 stuks zijn gelegen op de bedrijfsruimte en zijn bereikbaar via de achterzijde van het complex.

Locatie
Deze locatie ligt centraal tussen de auto- en woonboulevard. Door de prominente ligging langs de A16 is een uitstekende zichtbaarheid en exposure gegarandeerd. In de directe omgeving liggen eveneens de bedrijventerrein Dordtse Kil, Louterbloemen en het Zeehavengebied.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie L, nummers 2894 en 2895 (gedeeltelijk).

Indeling
Ca. 1.460,59 m² Showroom op de begane grond;
Ca. 1.331,15 m² Showroom op de eerste verdieping;
Ca. 1.163,79 m² Bedrijfsruimte / werkplaats op de begane grond;
Ca. 243,93 m² Bedrijfsruimte / werkplaats op de eerste verdieping;

Ook is er extra kantoorruimte beschikbaar in het complex, informeer bij ons kantoor naar de mogelijkheden.

Deelverhuur van het complex is bespreekbaar. Voor de verhuur is beschikbaar circa 4.200 m² showroom/bedrijfsruimte, circa 1.570 m² kantoorruimte alsmede circa 118 m² archiefruimte in het complex gelegen aan de Mijlweg 61 te Dordrecht.

Bovengenoemde oppervlakten zijn gebaseerd op een NEN meetstaat, opgesteld door MeetAtelier B.V. d.d. 13 mei 2019 en kunnen volgens de definitie van NEN 2580 worden aangemerkt als Verhuurbaar Vloeroppervlakte (VVO).

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

• Entree met elektrische schuifdeur en warmtegordijn*;
• Vloerbekleding middels tegels;
• Verwarming middels radiatoren, gekoppeld aan Cv-installatie;
• Gedeeltelijk open plafond met verlichtingsarmaturen*;
• Dubbele beglazing;
• Brandblusvoorzieningen;
• Inbraakalarmsysteem*;
• Betonvloeren;
• Een tweetal autoliften*;
• Overheaddeur achterzijde t.p.v. de wasplaats;
• Overheaddeur aan de zijkant t.p.v. de bedrijfsruimte;
• Vrije hoogte bedrijfsruimte variërend tussen 5,20 m en 5,60 m;

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder. Deze voorzieningen dienen bij einde huurovereenkomst wel in het gehuurde achter te blijven.

Huurprijs
Totale huurprijs bedrijfsruimte en showroom: € 384.753,00 per jaar.
Parkeerplaatsen: € 450,00 per parkeerplaats per jaar;

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten. Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand / per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.
Omzetbelasting

Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Energie wordt geleverd op basis van een variabel contract. Het exacte voorschot voor de energiekosten zal bepaald worden aan de hand van het alsdan geldende energietarief. Het energie voorschot wordt op kwartaalbasis aangepast op de energietarieven die op dat moment van toepassing zijn.

De overige servicekosten zullen in gezamenlijk overleg tussen Huurder en Verhuurder worden bepaald.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Energielabel
Mijlweg 61: Energielabel B.
Mijlweg 61A: Energielabel A.
Mijlweg 61B: Energielabel A.

Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de huurovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
Beschikbaar medio november 2023.

Bestemmingsplan
Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

Gebruik
Huurder is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder de Verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.
Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
De Verhuurinformatie is uitsluitend bedoeld om gegadigden in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan. In dit kader geldt het volgende:

1. De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt. Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk. De in de Verhuurinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het betrokken registergoed.
2. Indien uit de Verhuurinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dat een persoonlijk oordeel van verhuurder dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de verhuurder daarvoor zijn ingeschakeld, één en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens. Aan een dergelijk oordeel en/of de door verhuurder of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
3. Geen enkele medewerker van verhuurder en geen van de door verhuurder ingeschakelde derden (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) is gemachtigd om met betrekking tot het registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken.

Kandidaat en diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens verhuurder dan wel haar bestuurders of werknemers of door verkoper ingeschakelde derden (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de verhuurinformatie, noch dat hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.

Huurprijs
€0,- p/mnd excl. btw
Beschikbaar
4200 m²
Bedrijfshal oppervlakte
2792 m²
Kantoorruimte oppervlakte
1408 m²
Huurtermijn
Bespreekbaar
Hoofdbestemming
Bedrijfspand
Nevenbestemming
Kantoorruimte
Servicekosten
Exclusief
Adres
Mijlweg 61
Postcode
3316 BE
Plaats
Dordrecht
Oplevering
Gestoffeerd
Parkeergelegenheid
Eigen parkeerplaatsen

Meer te huur in de buurt

Kantoorruimte huren
Diverse units

Dordrecht

Mijlweg 61
€120,- Per m2, per jaar
Vanaf: 530 m²
Bekijk dit pand
Bedrijfspand huren

Dordrecht

Kamerlingh Onnesweg 55
€6.500,- Per maand
800 m²
Bekijk dit pand
Bedrijfspand huren

Dordrecht

Pieter Zeemanweg 16
€17.500,- Per maand
2120 m²
Bekijk dit pand